Hva er nytt i hepatitt C-veilederen

Den største endringen er lanseringen av et forenklet behandlingsløp bedre tilpasset de som har vansker med å nyttiggjøre seg et tradisjonelt behandlingsløp i spesialisthelsetjenesten.

I lys av en endret HCV-populasjon, målet om eliminasjon og behovet for nye behandlingsmodeller, har arbeidsutvalget hentet inn representanter for rus- og avhengighetsmedisin, sykepleierfaget, allmennmedisin, og brukerorganisasjon. Veilederen har gjennomgått en omfattende revisjon. Den største endringen er lanseringen av et forenklet behandlingsløp bedre tilpasset de som har vansker med å nyttiggjøre seg et tradisjonelt behandlingsløp (se Figur 1, i Generelt om hepatitt C).

Videre anbefales nå behandling for barn fra 3 års alder, det er endrede anbefalinger ved nyresvikt, og det er endrede anbefalinger med tanke på resistenstesting. I tillegg er anbefalingene for overvåkning av hepatocellulært karsinom (HCC) endret i samsvar med Helsedirektekoratets nye handlingsprogram.

Forord

Den norske legeforening har gjennom Norsk forening for infeksjonsmedisin, Norsk gastroenterologisk forening, Norsk forening for medisinsk mikrobiologi, og Norsk barnelegeforening nedsatt et utvalg for å utarbeide ny veileder for utredning og behandling av hepatitt C virus (HCV)-infeksjon. For å gjøre utvalget mer komplett ble det også hentet inn representant for Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk sykepleierforbund, samt brukerorganisasjonen ProLAR Nett.

Legemidler mot HCV-infeksjon foreskrives på H-resept. De administrerende direktørene i helseregionene har i Beslutningsforum vedtatt å benytte LIS HCV-spesialistgruppens anbefalinger som instruks i egne helseforetak. I mai 2019 lanserte Helsedirektoratet en implementeringsplan med mål om eliminasjon av HCV-infeksjon som folkehelseproblem i Norge, og veilederen reflekterer dette.

Arbeidsgruppen som utarbeider denne veilederen, anser det som sitt mandat å gi en vurdering av hvilken plass de ulike behandlingsalternativene skal ha i lys av både effekt, sikkerhet og pris. Disse anbefalingene vil derfor kunne avvike fra gjeldende LIS-anbefalinger.

Materiale og metode

Grunnlaget for veilederen er et ikke-systematisk litteratursøk i PubMed med et skjønnsmessig utvalg av artikler basert på utvalgsmedlemmenes erfaring innen feltet. Veilederen ble første gang publisert i 2010 og er nå revidert for 9. gang.

Arbeidsutvalget

 • Kristian B. Malme, Infeksjonsmedisinsk avdeling AHUS (leder av utvalget)
 • Riikka M. Berg-Pedersen, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, OUS
 • Ronny Bjørnestad, ProLAR Nett, Søgne
 • Lars T. Fadnes, Avdeling for rusmedisin (HUS), og IGS (UiB)
 • Ane K. Finbråten, Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS
 • Lars N. Karlsen, Gastromedisinsk avdeling, SUS
 • Hege Kileng, Gastromedisinsk avdeling, UNN
 • Håvard Midgard, Gastromedisinsk avdeling, OUS
 • Dag Henrik Reikvam, Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUSAstrid E. Rojahn, Barneavdelingen, OUS
 • Rikard Rykkvin, Virologisk avdeling, FHI
 • Maja Skaland, Infeksjonsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

 Korrespondanse:

Kristian B. Malme, Infeksjonsmedisinsk avdeling, AHUS
E-post: krimal@ahus.no krimal@ahus.no
Telefon: 92209146

Interessekonflikter:

KBM, DHR, AKF, MS, RB, RR, AER, HK, RMB, LTF har ingen interessekonflikter. LK har vært rådgiver for Gilead og Abbvie og vært honorert av MSD for foredrag. HM har vært rådgiver for Gilead og Abbvie og vært honorert av, Gilead, MSD og Abbvie for foredrag.
LK og HM sitter i LIS hepatitt spesialistgruppe.

Forkortelser

DAA, direktevirkende antivirale legemidler; DAC, daclatasvir; EBR; elbasvir; FHI, Folkehelseinstituttet; GZR, grazoprevir; HCC, hepatocellulært karsinom; HCV, hepatitt C virus; HIV, humant immunsviktvirus; IFN, interferon; LAR, legemiddelassistert rehabilitering; LDV, ledipasvir; LSM, leverstivhetsmålinger; MSM, menn som har sex med menn; NASH, non-alkoholisk steatohepatitt; PIB, pibrentasvir; POC, point-of-care; RAS, resistens-assosierte substitusjoner; RBV, ribavirin; SOF, sofosbuvir; SVR, Sustained virological response; VEL, velpatasvir; VOX, voxilaprevir