HCV og levertransplantasjon

Pasienter med dekompensert HCV-cirrhose (Child-Pugh B og C) skal vurderes av behandlende lege med tanke på levertransplantasjon.

Pasienter med dekompensert HCV-cirrhose (Child-Pugh B og C) skal vurderes av behandlende lege med tanke på levertransplantasjon. Aktuelle kandidater henvises OUS RH for vurdering. HCV-infeksjonen bør behandles før eventuell transplantasjon, både for å hindre infeksjon av levergraftet og stabilisere leverfunksjonen (71). Behandling bør skje i samråd med avdeling som har erfaring med denne kategorien pasienter, eventuelt i samråd med OUS RH.

Proteasehemmere er kontraindisert ved dekompensert cirrhose og pasientene kan behandles med sofosbuvir/velpatasvir + lavdose ribavirin (startdose 600 mg) i 12 uker. Ved intoleranse eller kontraindikasjon mot ribavirin er 24 ukers behandling med sofosbuvir/velpatasvir i monoterapi aktuelt (72).

Pasienter med HCC uten fjernmetastaser kan være aktuelle for levertransplantasjon etter bestemte kriterier (73).

Alle pasienter som er HCV RNA positive ved transplantasjon vil uten behandling utvikle HCV- infeksjon (74) og ubehandlet vil 7-30% utvikle cirrhose i løpet av 5 år (75). Det er derfor svært viktig å behandle denne pasientgruppen. Behandling anbefales igangsatt når pasienten er stabilisert etter transplantasjonen. I en studie på 79 pasienter (genotype 1-4) behandlet med sofosbuvir/velpatasvir i 12 uker var SVR raten 96% (76). Det er ingen klinisk signifikante interaksjoner mellom denne behandlingen og de vanligst brukte immundempende medikamenter ved levertransplantasjon. Sofosbuvir/velpatasvir i 12 uker anbefales til disse pasientene.