Behandlingsregimer - hepatitt C

Direktevirkende antivirale midler skal brukes i kombinasjon med to eller tre medikamenter fra to ulike medikamentklasser. Alle aktuelle kombinasjoner er markedsført i en-tablettkombinasjoner.

HCV har tre funksjonelle enzymer essensielle for virusreplikasjonen som kan angripes farmakologisk: NS3/4A protease, NS5A og NS5B polymerarase (33). DAAs hemmer disse enzymene og deles inn i klasser etter hvilket enzym de virker mot (43). Kombinasjonen av antiviral effekt og resistensbarriere gjør at HCV-behandling skal gjennomføres med en kombinasjon av minst to ulike medikamenter fra minst to ulike klasser. Alle aktuelle medikamentkombinasjoner finnes som en-tablettkombinasjoner. Noen av medikamentene er virksomme kun mot spesifikke virusgenotyper, mens noen er pan-genotypiske.

Brukt riktig har alle medikamentkombinasjonene en forventet SVR >95% (43, 44) og kan derfor regnes som likeverdige behandlingsalternativer. Imidlertid kan genotype, komorbiditet, komedikasjon, nyrefunksjon, leverfunksjon eller behandlingssvikt etter tidligere behandlingsforsøk tilsi at et gitt medikament er å foretrekke (35), se kapittel 10-11. DAA-kombinasjoner som er markedsført i Norge er listet i Tabell 4.

Tabell 4. Markedsførte DAA-kombinasjoner.

Tabell4

Mange av medikamentene har utstrakt interaksjonsproblematikk med andre medisiner. For interaksjonsvurderinger, medikamentvalg og dosejusteringer ved nyresvikt/dialyse, cirrhose/leversvikt se kapittel 9. For å se etter potensielle interaksjoner, anbefales følgende database: https://www.hep-druginteractions.org. Ved dekompensert cirrhose kan det være aktuelt å bruke ribavirin som tilleggsmedisin til DAA, se kapittel 9.

Anbefalte regimer ved pan-genotypisk (Tabell 5) og genotype-spesifikk (Tabell 6) behandling er vist under. En mer omfattende oversikt finnes i helseforetakenes LIS anbud. Valg av legemiddel skal som hovedregel følge LIS-anbudsordning, og eventuelle avvik fra LIS anbudet begrunnes og dokumenteres i journalen.

Tabell 5. Oversikt over anbefalte regimer for pan-genotypisk HCV-behandling.

Tabell5

Tabell 6. Oversikt over anbefalte regimer for genotype-spesifikk HCV-behandling.

Tabell6